Nyheter

Tyvärr inträffar det att plast, glas, metall och restavfall hamnar i vår matavfallsfraktion.

Det medför betydande onödiga extra kostnader för sopsugsanläggningen och innebär att matavfallet måste brännas upp istället för att omvandlas till biogas, vilket är en stor förlust för miljön.

Vi löper även risken att bli tvungna att övergå till en annan lösning för matavfall, såsom kärl i returrummen, vilket knappast någon boende skulle vilja ha.

Vänligen förmedla information till medlemmar och hyresgäster om att korrekt sortering av matavfall, liksom allt annat avfall, är av stor vikt, både för ekonomin och för miljön.

Bild från den senaste hämtningen av matavfallscontainer.

Styrelsen har beslutat att byta elleverantör för sopsugsanläggningen.

Från och med oktober 2023 kommer Vattenfall att leverera EDP-el till vår anläggning. 

Syftet med bytet är att minska kostnaderna för el som har ökat kraftigt under de senaste åren.

Elkostnad 2020 - 2023

Glädjande nyheter är att de boende i Annedal har blivit otroligt mycket bättre på att sortera matavfallet. Det betyder också att restavfall minskar eftersom fler sorterar mer. Även energiförbrukning per lägenhet och månad är låg: ca 2,5 KwH / lägenhet och månad

Val som gör skillnad:

• Med enbart en hämtning i stället för till flera olika platser minskas tung trafik kopplad till sophantering och de utsläpp som de medför med upp till 90%

• En minskad trafik i bostadsområden bidrar också till en minskad risk för trafikolyckor

• Fler material återvinnas och matavfall kan användas för bioenergi och biogödsel

Föreningsstämman 2023 beslutade om en ny högre medlemsavgift och vi kommer att börja debitera er efter det beslutet från Q4 2023. Den nya avgiften innebär en höjning som förklaras av bl.a. ökade kostnader för sophämtning från SVoA (Stockholm Vatten och Avfall), ökade elkostnader och även ökade kostnader från driftleverantören Envac. 

Vi kommer också med den nya avgiften att kunna skapa ett större utrymme för underhåll och fondering. Anläggningen är nu över tio år gammal och vi planerar att genomföra några större investeringar för att ytterligare förbättra och uppgradera sopsugen, investeringar som kommer att öka driftsäkerheten och minska vår elförbrukning. Vi kommer också att kunna erbjuda digitala lösningar som ger alla boende en större insikt och förståelse över vad deras sophantering innebär. Vi ber er att ta med den nya avgiften till er budgetprocess inför 2024.