Nyheter

Ny hemsida

Vi har nu startat upp vår nya hemsida agnes-cecilia.se där ni som medlemmar bland annat hittar information kring vår gemensamhetsanläggning, vilka som ingår i styrelsen, kontaktuppgifter till Valberedningen och våra stadgar. Vi har publicerat länkar till Stockholms Vatten och Avfalls (SVOA) hemsida där ni kan hitta mycket bra information samt även beställa material för avfallshantering. Vi länkar även till ENVAC hemsida där ni hittar kontaktuppgifter för felanmälan av stopp i sopsugen och även kan se om det är pågående driftstopp i sopsugen och pågående åtgärder. Ni kan även bli prenumeranter på nyheter som vi lägger ut på hemsidan. Registreringsformuläret hittar ni om ni scrollar längst ner på förstasidan. Är det någon information ni tycker saknas tar vi tacksamt emot tips och förslag på innehåll, vår mailadress är:

Stopp i Sopsugen under 2020

Vi har haft två stora stopp under 2020 som har påverkat hela området negativt. Det ena stoppet berodde på att kompressorhaveri och där kompressorn behövdes bytas ut, vilket kommer att ske nu i januari. Det andra stoppet i december var på grund av att någon har slängt ner delar av en barnvagn i sopsugen. Det är väldigt viktigt att ni som fastighetsägare kontinuerligt informerar era boende om vad som får slängas respektive inte får slängas i era nedkast. Om alla som bor i Annedal sorterar och slänger rätt kommer stoppen att minska, vilket är till fördel för både boende och miljön. Det är också viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom kostnaderna för åtgärdandet av stoppet faktureras den fastighetsägare där stoppet har uppstått. Kostnaden för att ta bort ett stopp kan variera mellan 3 000 – 20 000 kr per stopp. I samband med det senaste stoppet fick tyvärr flera fastighetsägare som kontaktade ENVAC kundtjänst det felaktiga svaret att samfälligheten inte har jouravtal under kvällar och helger. Vi i styrelsen ser allvarligt på detta och vill förtydliga till er medlemmar att i avtalet mellan samfälligheten och ENVAC ingår jour under kvällar och helger. Vi har haft diskussioner med ENVAC i detta ärende så det inte upprepas igen. Omfattande stopp i vår sopsug ska åtgärdas snarast och det oberoende på tidpunkt på dygnet. 

Höjning av avfallskostnaden

SVOA kommer under 2021 att höja avfallskostnaden med 16% för det avfall samfälligheten hanterar. För enskilda kärl är höjningen så hög som 19%, vilket dock inte berör samfälligheten. Detta gör att det är extra viktigt att sortera avfallet rätt för att minska avfallsvikterna och därmed kostnaderna för alla medlemmar i samfälligheten. Matavfall omfattas inte av något skattepåslag och därmed inte heller någon avgiftshöjning. 

Matavfall

Generellt sett är vi i Annedal fortsatt dåliga på att sortera rätt när det gäller matavfallet. Många använder plastpåsar och slänger med dessa i matavfallsnedkasten. Det enda emballage som ska användas är matavfallspåsarna. Det följer även med annat avfall som inte hör hemma i matavfallsfraktionen. Det innebär för samfälligheten att avfallet nedklassas och kan inte användas till biogas och biogödsel som det är tänkt, utan istället går direkt till förbränning. Detta leder också till högre kostnader för samfälligheten. Tänk på att det är ert ansvar som fastighetsägare att informera era boende om vikten av att sortera rätt. På SVOAs hemsida finns många bra tips och råd som man kan använda sig av. Ni kan även beställa material från SVOA att dela ut till era boende.

Utökning av Samfällighetsföreningen och återbetalning av medlemsavgift

Styrelsen har under 2019 till 2020 arbetat med att utöka medlemsantalet i föreningen. Detta genom att de två nya fastigheterna BALTIC 24 och BALTIC 25 uppförs i Annedal och ansluter sig till sopsugssystemet. Den administrativa processen har tagit betydligt längre tid än beräknat och blev klar först i december 2020. I vår förening finns många medlemmar och samtliga måste ge sitt skriftliga godkännande innan Lantmäteriet, som är den myndighet som ger sitt godkännande för en utökning av en samfällighet, börjar utreda ärendet. I Lantmäteriets utredning undersöker de bland annat om överenskommelsen är rimlig och rättvis i kostnader för de fastigheter som tillträder föreningen, samt att det är både ekonomiskt och gynnsamt för samfälligheten på både kort och lång sikt. Lantmäteriet har vid flera tillfällen begärt att få ytterligare underlag samt svar på frågor från styrelsen, vilket också har lett till att processen för godkännande har tagit längre tid än vad styrelsen förutsåg i början av processen. Allt är nu utrett av Lantmäteriet som också har godkänt de två nya medlemmarna till vår samfällighet. De två nya medlemmarna har erlagt inträdesavgift och andelstalen har därefter räknats om. Andelstalen definierar hur stor del av samfällighetsföreningen en medlem äger, vilket i sin tur bland annat ligger till grund för hur stor årsavgift medlemmen betalar per år. Inträdesavgiften kommer till del att återbetalas till samtliga tidigare medlemmar under första kvartalet 2021. Även i denna fråga kommer andelstalen att vara avgörande för hur stor summan blir för respektive medlem. Styrelsen återkommer med mer information när utbetalningen närmar sig i tid.

 

Styrelsen för Agnes Cecilia Sopsug Samfällighetsförening

Bromma 2021-02-25 

Beskrivning av stationärt vakuumtransportsystem

Ett stationärt vakuumtransportsystem består av ett helt slutet vakuumsystem, vilket gör att man slipper soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning eller sopcontainrar på gatan. Ingen behöver komma i kontakt med sopsäckar eller kärl. Avfallet slängs i vanliga inkast, antingen inomhus eller utomhus. Vid källsortering används separata inkast för varje fraktion.

I princip består systemet av ett antal insamlingsställen, sammanfogade genom ett rörsystem som transporterar avfallet till en central uppsamlingsstation. När avfallet kastas i ett nedkast, lagras detta tillfälligt i ett schakt ovanpå en stängd lagringsventil. Vid regelbundna tidsintervall, vilka styrs av det centrala kontrollsystem, töms alla de fulla schakten som är anslutna till mottagningsstationen. Styrsystemet startar fläktar och därigenom bildas vakuum i rörsystemet och sugs iväg till mottagningsstationen. I mottagningsstationen förs avfallet till en försluten container. Transportluften passerar sen igenom ett damm- och reningsfilter samt en ljuddämpare.

Systemet är idealiskt för källsortering och återvinning. Vid insamling av källsorterat avfall finns det ett nedkast och en container för varje avfallsfraktion. Styrsystemet leder, med hjälp av en växlingsventil, varje avfallsfraktion till rätt container.

När containrarna är fulla hämtar vanliga lastbilar dem för tömning och vidaretransport till anläggningar för återvinning, förbränning, kompostering eller deponering.

Systemet är enkla att bygga ut och kan anpassas till olika typer av källsorterat avfall, t.ex: kompostavfall etc.

Luktfritt

En sak som besökare alltid kommenterar är att det inte luktar trots de stora volymer av avfall som systemet hanterar.

Detta är beror på två saker:

  • Hela systemet – från inkastet till terminalen – är hermetiskt tillslutet, vilket innebär att inget kan komma in och inga lukter kan komma ut
  • Transportluften som är avskiljs i cyklonen rengörs i ett filter innan den släpps ut

Nu har Samfälligheten en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer underlättar tillgången till information om Sopsugs anläggningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i Samfällighetsföreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!