Sopsugsanläggningen

Ett stationärt vakuumtransportsystem består av ett helt slutet vakuumsystem, vilket gör att man slipper soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning eller sopcontainrar på gatan. Ingen behöver komma i kontakt med sopsäckar eller kärl. Avfallet slängs i vanliga inkast, antingen inomhus eller utomhus. Vid källsortering används separata inkast för varje fraktion.

I princip består systemet av ett antal insamlingsställen, sammanfogade genom ett rörsystem som transporterar avfallet till en central uppsamlingsstation. När avfallet kastas i ett nedkast, lagras detta tillfälligt i ett schakt ovanpå en stängd lagringsventil. Vid regelbundna tidsintervall, vilka styrs av det centrala kontrollsystem, töms alla de fulla schakten som är anslutna till mottagningsstationen. Styrsystemet startar fläktar och därigenom bildas vakuum i rörsystemet och sugs iväg till mottagningsstationen. I mottagningsstationen förs avfallet till en försluten container. Transportluften passerar sen igenom ett damm- och reningsfilter samt en ljuddämpare.

Systemet är idealiskt för källsortering och återvinning. Vid insamling av källsorterat avfall finns det ett nedkast och en container för varje avfallsfraktion. Styrsystemet leder, med hjälp av en växlingsventil, varje avfallsfraktion till rätt container.

När containrarna är fulla hämtar vanliga lastbilar dem för tömning och vidaretransport till anläggningar för återvinning, förbränning, kompostering eller deponering.

Systemet är enkla att bygga ut och kan anpassas till olika typer av källsorterat avfall, t.ex: kompostavfall etc.

Luktfritt

En sak som besökare alltid kommenterar är att det inte luktar trots de stora volymer av avfall som systemet hanterar.

Detta är beror på två saker:

  • Hela systemet – från inkastet till terminalen – är hermetiskt tillslutet, vilket innebär att inget kan komma in och inga lukter kan komma ut
  • Transportluften som är avskiljs i cyklonen rengörs i ett filter innan den släpps ut