Vad är en samfällighet?

En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register.

Det finns två former av förvaltning: föreningsförvaltning och delägarförvaltning. En gemensamhetsanläggning, som vår sopsugsanläggning i Annedal, förvaltas av en samfällighetsförening, dvs en föreningsförvaltning.

En samfällighetsförening förvaltas inte på samma sätt som till exempel en bostadsrättsförening. Samfällighetsföreningen ska förvalta gemensamhetsanläggningen och dess behov, inte fastighetsägarnas. 

Vill du läsa mer om vad en samfällighet innebär klicka här: Samfällighetsföreningar - Skatteverket

Vad gör styrelsen? 

I styrelsens ansvarsområden ingår att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. Föra redovisning över föreningens räkenskaper. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.

Styrelsen ska årligen kalla till ordinarie föreningsstämma samt avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. Samt i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter. 

Årsstämman

Föreningsstämman är samfällighetsföreningens högsta beslutande organ. Vid årsstämman kan endast medlemmarna i delta. Dvs styrelseledamöter från respektive BRF, utsedd representant från hyresbolag som har fastighetsbestånd i Annedal, Valberedningen, Revisorer samt även samfällighetens styrelseledamöter.

De grundläggande förvaltningsbesluten i en samfällighetsförening fattas av medlemmarna på stämman genom majoritetsbeslut. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen en gång om året. Däremellan kan extra stämma hållas för att avgöra viktiga frågor som inte kan vänta till ordinarie stämma.